Kategórie

Odber noviniek

Hľadať

 Reklamačný poriadok

Miestom pre uplatnenie reklamácie je výhradne kamenný obchod, dátumom prevzatia vadného tovaru je dátum fyzického prevzatia pracovníkom firmy, alebo dátum, kedy dopravca doručí zásielku na uvedenú adresu.

T-shirts company s.r.o.
Javorová 2013/1
Spišská Nová Ves

Pokiaľ kupujúci (ďalej odberateľ) zistí závadu na tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka, doručí tovar na vyššie uvedenú adresu spolu s kópiou dokladu o nákupe (faktúrou). Bez týchto dokladov nebude tovar prevzatý a bude vrátený na náklady odberateľa späť.

Náklady na prepravu k miestu reklamácie hradí odberateľ, dopravu späť hradí pri oprávnenej reklamácii butik . Tovar zasielaný na náklady firmy nebude prijatý k reklamačnému konaniu.

Oprávnené reklamácie splňujúce vyššie uvedené podmienky budú vybavené v zákonných lehotách. Pozáručné opravy budú uskutočnené na základe písomnej objednávky.

Do reklamačného konania nebude prijatý tovar, ktorý je viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom či používaním v rozpore s dokumentáciou.

Všetky reklamácie vybavujeme podľa platného znenia OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 zb.) a podľa platného znenia ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA (č. 634/1992 zb.)

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi. Závady vzniknuté behom tejto doby chybou výroby alebo vadou materiálu budú bezplatne opravené. Záručnú opravu je možné uplatniť len na základe predloženého záručného listu (potvrdeného predajcom), alebo pokladničného bločku, prípadne iného dokladu o zaplatení. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže byť poskytnutá záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky je určený v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), neprípustným zásahom do zariadenia, poprípade inými neodbornými zásahmi. Mechanické poškodenie alebo zmeny v záručnom liste prevedené neoprávnenou osobou sú dôvodom ku zrušeniu záruky.

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne a riadne odstránená (§622 OZ). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, predávajúci postupuje podľa príslušných ustanovení § 623 OZ. Vady, ktoré sa odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. poškriabanie) - v takých prípadoch ma zákazník právo na primeranú zľavu.

Do bezplatnej záručnej opravy nemožno prevziať nekompletný výrobok bez prepravného obalu a výplní. Predávajúci je na žiadosť kupujúceho povinný vydať pri odbere výrobku záručný list, ktorý musí poriadne a čitateľne vyplniť, potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom predaja tovaru. Je povinný na požiadanie spotrebiteľa výrobok predviesť a zoznámiť s jeho používaním. Záručný list je nutné starostlivo uschovať. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

V prípade neoprávnenej reklamácie, popr. pozáručnej opravy sa zákazník zaväzuje uhradiť náklady spojené s manipuláciou a dopravou reklamovaného výrobku vo výške reálnych nákladov.

V prípade, že je vaša reklamácia oprávnená a máme skladom náhradu, tovar vám radi bezplatne vymeníme. V prípade že náhrade nie je, bude vrátená suma v plnej výške zakúpeného tovaru alebo bezplatné odstránenie závady.

Postup pri výmene tovaru:

Tovar je samozrejme možné vrátiť a tiež vymeniť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, vždy ale len za tovar, ktorý je skladom, máme ho uvedený v našom e-shope www.sexybutiq.sk a je v rovnakej alebo vyššej cene ako tovar, ktorý vymieňate.

Tovar, ktorý chcete vymeniť, vrátiť alebo reklamovať nám pošlite na našu adresu spolu s faktúrou a vyplneným formulárom, ktorý nájdete na dolnej lište našej stránky. Vopred nám dajte vedieť e-mailom alebo telefonicky, že tovar posielate a pošlite nám kód, o ktorý náhradný produkt máte záujem, aby sa nestalo, že tovar, za ktorý to chcete vymeniť, sa medzitým vypredá.

Adresa na posielanie tovaru k výmene alebo k vráteniu:
T-shirts company s.r.o.
Javorová 2013/1
052 01 Spišská Nová Ves

Tovar na výmenu nám neposielajte dobierkou!!! V tomto prípade nebude vaša požiadavka vybavená.

Vymenený tovar posielame poštou v štandardnej cene dopravy, ktorú ste si mohli prečítať vyššie.

Sumu za vrátený alebo vymenený tovar vám zašleme do 20dní od doručenia balíka a to poštovou poukážkou alebo na váš osobný účet.

POZOR! NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ / VYMEŇIŤ:
- bižutériu
- kozmetiku
- plavky a spodné prádlo (z hygienických dôvodov) máte tak istotu, že tovar nebol pred vami žiadnou osobou skúšaný...

Bez faktúry nie je možné tovar vrátiť, vymeniť ani reklamovať.

Spoločnosť má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť alebo nie je skladom, alebo odberateľovi ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.

Kupujúci sa zaväzuje uviesť v registrácii pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo. Kupujúci sa ďalej zaväzuje objednaný tovar prevziať a vyplatiť.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru príp. spôsobené nesprávne alebo zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 4,00 € ak bol tovar zaslaný Slovenskou poštou a sumu 6,00 € v prípade, že bol tovar zaslaný kuriérom. V prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 14 dní od doručenia výzvy bude táto pohľadávka postúpená externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalší postup pri správe objednávky.

Predávajúci a to firma T-shirts company s.r.o. a www.sexybutiq.sk nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o balíku poštou.

Zákazník je povinný zaujímať sa o svoju zásielku na základe podacieho čísla, ktoré mu bude mailom doručené.

Reklamačný poriadok


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Viac informácii

Hľadať